< Zurck zum Index

Ladakh 2006

Leh K霵gispalast
Leh K霵gispalast
Leh Tsenmo Hgel
Leh Tsenmo Hgel
Leh Tsenmo Hgel
Leh Tsenmo Hgel
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Indus und Zanskar bei Nimu
Indus und Zanskar bei Nimu
Likir
Likir
Leh Shanti Stupa
Leh Shanti Stupa
Hemis Shukpachu
Hemis Shukpachu
Hemis Shukpachu
Hemis Shukpachu
Meptek La Pass 3710 m
Meptek La Pass 3710 m
Hemis Shakpachu Meptek La
Hemis Shakpachu Meptek La
Hemis Shakpachu Meptek La
Hemis Shakpachu Meptek La
Temisgam
Temisgam
Temisgam
Temisgam
Temisgam ausgediente Gebetsmhlen
Temisgam ausgediente Gebetsmhlen
Temisgam
Temisgam
Temisgam Tal von Ang
Temisgam Tal von Ang
Tea vom Bongbong La Pass
Tea vom Bongbong La Pass
Bongbong La Pass
Bongbong La Pass
Bongbong La - Khalsi
Bongbong La - Khalsi
Bongbong La - Khalsi
Bongbong La - Khalsi
Bongbong La - Khalsi
Bongbong La - Khalsi
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Lamayuru
Tikse
Tikse
Tikse
Tikse
Norbulingka
Norbulingka
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Leh
Upshi - Taglang La
Upshi - Taglang La
Taglang La Pass 5359 m
Taglang La Pass 5359 m
Taglang La Pass 5359 m
Taglang La Pass 5359 m
Taglang La - Pang - Morey Ebene
Taglang La - Pang - Morey Ebene
Taglang La - Pang
Taglang La - Pang
Pang - Lachlung La Pass 5060 m
Pang - Lachlung La Pass 5060 m
Lachlung La - Tsarop
Lachlung La - Tsarop